DANH SÁCH CÁC BÀI ÔN TẬP
QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN KHI VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÁC HỘ TIÊU THỤ

Bộ năng lượng và điện khí hóa LBCHXHCN Xô Viết

Tổng cục thanh tra năng lượng Nhà nước

“Phê duyệt”

Tổng cục trưởng Tổng cục thanh tra năng lượng Nhà nước

Nugin V.P.

21.12.1984

 

QUY PHẠM

KỸ THUẬT AN TOÀN

KHI VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

CỦA CÁC HỘ TIÊU THỤ

 

Xuất bản lần thứ tư

Biên soạn lại có bổ sung và sửa đổi.

 

Là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ của tất cả các bộ và cơ quan ngang bộ.

 

 

Nhà xuất bản năng lượng hạt nhân Matxcơva - 1989

 

LỜI TỰA

            Hiện nay theo Danh mục các tài liệu an toàn đang sử dụng trong XNLD “Vietsovpetro”, một số tài liệu chưa có bản dịch sang tiếng Việt. Điều này gây khó khăn cho công việc vận hành thiết bị và công tác đảm bảo an toàn trên các công trình sản xuất của XNLD “Vietsovpetro”.

Nhằm khắc phục tình trạng này, các chuyên viên phòng, ban chức năng thuộc XNLD đã tiến hành dịch tài liệu “Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” từ nguyên bản tiếng Nga sang tiếng Việt.

Với mục đích góp phần bổ sung kiến thức cho những người trực tiếp sản xuất là chính, với những kiến thức chuyên môn về công tác dịch thuật còn hạn chế, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa của bạn đọc.

Đây là bản dịch không chính thức, mang tính tham khảo và chỉ sử dụng trong XNLD “Vietsovpetro”. Khi nảy sinh những vấn đề trong việc áp dụng đề nghị sử dụng nguyên bản tiếng Nga.

Những người tham gia biên dịch:

Hà Mạnh Tuấn – Ban CK&AT XN Cơ điện.

Nguyễn Quang Mạnh – Phòng BHLĐ&KTAT XNLD.

Sửa và hiệu chỉnh bản dịch:

Phạm Trọng Đạt – Phòng Cơ điện XNLD

 

LỜI MỞ ĐẦU 

 

            Hiện nay theo Danh mục các tài liệu an toàn đang sử dụng trong XNLD “Vietsovpetro”, một số tài liệu chưa có bản dịch sang tiếng Việt. Điều này gây khó khăn cho công việc vận hành thiết bị và công tác đảm bảo an toàn trên các công trình sản xuất của XNLD “Vietsovpetro”.

Nhằm khắc phục tình trạng này, các chuyên viên phòng, ban chức năng thuộc XNLD đã tiến hành dịch tài liệu “Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” từ nguyên bản tiếng Nga sang tiếng Việt.

Với mục đích góp phần bổ sung kiến thức cho những người trực tiếp sản xuất là chính, với những kiến thức chuyên môn về công tác dịch thuật còn hạn chế, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa của bạn đọc.

Đây là bản dịch không chính thức, mang tính tham khảo và chỉ sử dụng trong XNLD “Vietsovpetro”. Khi nảy sinh những vấn đề trong việc áp dụng đề nghị sử dụng nguyên bản tiếng Nga.

Những người tham gia biên dịch:

Hà Mạnh Tuấn – Ban CK&AT XN Cơ điện.

Nguyễn Quang Mạnh – Phòng BHLĐ&KTAT XNLD.

Sửa và hiệu chỉnh bản dịch:

Phạm Trọng Đạt – Phòng Cơ điện XNLD

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

            “Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” (xuất bản lần thứ 4) do Tổng cục thanh tra năng lượng  và điện khí hóa Nhà nước soạn thảo có nhiều điểm khác biệt so với lần xuất bản thứ 3 (năm 1969).

            Vấn đề cần thiết phải biên soạn lại các tài liệu “Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ và Quy phạm vận hành kỹ thuật các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” nảy sinh do việc xem xét và xuất bản lại “Quy phạm lắp đặt thiết bị điện”, “Quy phạm sử dụng năng lượng điện” và các tài liệu tiêu chuẩn khác cũng như do việc đưa vào áp dụng một loạt các tiêu chuẩn Nhà nước (GOST), các nghị định và văn bản pháp quy khác.

            Quy phạm được soạn thảo dựa trên các yêu cầu của các tiêu chuẩn Nhà nước, hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Khi chuẩn bị biên soạn tài liệu đã tính đến việc cần thiết phải tiếp cận tối đa các yêu cầu của các quy phạm hiện hành trong lĩnh vực hệ thống năng lượng và thiết bị tiêu thụ điện.

            Các yêu cầu về thiết kế, xây dựng, lắp ráp và lắp đặt các thiết bị điện không đưa vào trong Quy phạm này, bởi vì nội dung của các yêu cầu này phù hợp với các vấn đề riêng biệt, được đề cập tới trong các tiêu chuẩn Nhà nước (GOST), Quy phạm lắp đặt thiết bị điện, các tiêu chuẩn, quy phạm trong xây dựng của Ủy ban xây dựng Nhà nước. Những phần lặp lại các yêu cầu của các tài liệu trên trong lần xuất bản thứ 3 không còn trong lần xuất bản này.

            Quy phạm không có phần “Các thiết bị điện sử dụng đặc biệt” mà tất cả các chương trong phần này sẽ được xem xét lại và xuất bản riêng trong “Quy phạm vận hành kỹ thuật các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ”. Trước khi ấn phẩm này được xuất bản thì các yêu cầu trong các chương của phần này trong Quy phạm xuất bản lần thứ 3 nếu không trái với các tài liệu, tiêu chuẩn quốc gia, Quy phạm lắp đặt thiết bị điện thì vẫn còn hiệu lực.

            Trong ấn phẩm lần này vẫn đưa vào tài liệu “Tiêu chuẩn thử nghiệm trang thiết bị điện và các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” mà không có sự thay đổi, bổ sung nào.

            Phụ lục số B10 “Sơ cứu ban đầu cho những tai nạn điện và những tai nạn lao động khác” do phó tiến sỹ y khoa Đontrenko V.X. soạn thảo.

            “Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” đã được thỏa thuận với Ban chấp hành công đòan Liên Xô.

            Tài liệu này thay thế cho “Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” xuất bản lần thứ 3.

            Phù hợp với “Quy chế về Thanh tra năng lượng Nhà nước Liên Xô” Quy phạm này bắt buộc áp dụng đối với tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, các xí nghiệp, tổ chức, trường học và áp dụng đối với tất cả các thiết bị tiêu thụ điện, ngoại trừ các thiết bị điện của các nhà máy điện, lưới điện của Bộ năng lượng Liên Xô và lưới điện của các xí nghiệp nhà ở – công cộng.

            Ngoài ra, các chương tương ứng của “Quy phạm vận hành kỹ thuật các nhà máy và lưới điện” và “Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị điện” của Bộ Năng lượng cũng được áp dụng cho các máy phát điện, các máy bù đồng bộ và các thiết bị điện có điện áp trên 220V được vận hành bởi các hộ tiêu thụ.

            Dựa trên sự khác biệt lớn về cấu trúc điện giữa các xí nghiệp và tổ chức Hội đồng thường trực về Quy phạm này trực thuộc  Tổng cục Thanh tra năng lượng Nhà nước đã xem xét tất cả các kiến nghị và đề đạt của các xí nghiệp, tổ chức và các chuyên gia.

            Trong lần xuất bản này có tính đến các kiến nghị, đề đạt của các xí nghiệp, tổ chức và chuyên gia gửi đến Tổng cục Thanh tra năng lượng Nhà nước trước ngày 01.04.1987.

            An phẩm lần thứ 4 xuất bản năm 1986 làtài liệu đang có hiệu lực, có tính đến các sửa đổi, bổ sung nêu trong công văn số 17-6/47-T ngày 10.10.1986 và số 17-6/20-T ngày 17.04.1987.

            Công văn số 17-6/47-T ngày 10.10.1986 được công bố trong Tạp chí “Năng lượng công nghiệp” số 1 năm 1987 và Công văn số 17-6/20-T ngày 17.04.1987–trong Tạp chí số 7 năm 1987.

            Sau khi ban hành “Quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ”, tất cả các quy phạm ngành có các phần, chương về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vận hành các thiết bị tiêu thụ điện phải được hiệu chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu của Quy phạm này.

            Tổng cục thanh tra năng lượng Nhà nước thuộc Bộ năng lượng Liên Xô đề nghị gửi các kiến nghị, đề đạt xung quanh tài liệu Quy phạm này về địa chỉ của Tổng cục (103074, Matxcơva, K-74, Đại lộ Trung quốc, nhà số 7).

            Quy phạm này được phân bổ cho các hiệu sách và các tổ chức, bạn đọc có thể tìm mua tại đây.

            Tổng cục thanh tra năng lượng Nhà nước thuộc Bộ năng lượng Liên Xô và Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về việc phân bổ tài liệu này.

 

Tổng cục thanh tra năng lượng Nhà nước

  |<    <<    >>    >| [Về đầu trang]  [Về trang danh sách các bài ôn tập]

 

 

 

  XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH "VIETSOVPETRO"  "Web Master | Copyright ©2004 by Công ty giải pháp phần mềm FPT